Wszystkie usługi

Audyty optymalizacyjne

Doradzamy, co możesz zrobić lepiej i oszczędniej. Dociekliwie analizujemy skuteczność, sprawność i zgodność z przepisami prawa procesów finansowych oraz organizacji pracy urzędu i jednostek podległych.

Przeprowadzamy m.in. następujące audyty JST: systemu rachunkowości, dochodów i wydatków, systemu zamówień publicznych oraz zakupu usług i towarów poniżej 30 tys. euro, zarządzania oświatą, systemu gospodarki nieruchomościami, organizacyjny urzędu gminy / starostwa, obciążenia stanowisk pracy.

Audyt systemu rachunkowości w JST

Upewnij się, że system rachunkowości w Twojej jednostce samorządu terytorialnego jest efektywny i zgodny z przepisami.

W ramach audytu systemu rachunkowości:

 • skontrolujemy miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg,
 • zbadamy procedury otwarcia i zamknięcia oraz drukowania ksiąg,
 • zanalizujemy warunki prowadzenia ksiąg na bieżąco,
 • sporządzimy elektroniczne dowody księgowe,
 • wspomożemy realizację wymagań dotyczących ochrony danych systemów informatycznych rachunkowości.

Audyt dochodów i wydatków JST

Uzyskaj niezależną opinię na temat efektywności Twojej JST w zakresie zarządzania dochodami i wydatkami. Proces ten pozwoli znaleźć Ci oszczędności poprzez wskazanie ulepszeń w wewnętrznej organizacji jednostki.

W ramach tej usługi przeprowadzamy:

 • testy przeglądowe, które identyfikują zasady funkcjonowania audytowanego obszaru i jego podobszarów oraz potwierdzają istnienie (lub nie) mechanizmów kontrolnych,
 • testy zgodności, które analizują wszystkie zidentyfikowane procedury w celu oceny stopnia i zakresu ich stosowania, testy rzeczywiste, które polegają na ocenie efektywności funkcjonowania badanych obszarów z uwzględnieniem środków finansowych otrzymanych przez jednostki oraz wydatkowanych przez jednostki.

Używając tych narządzi nasi eksperci dokonują dogłębnej analizy dochodów i wydatków JST oraz wskazują na możliwości zoptymalizowania kosztów JST.

Audyt systemu zamówień publicznych oraz zakupu usług i towarów poniżej 30 tys. euro w JST

Dzięki audytowi tego obszaru dowiesz się, czy Twoja JST wydatkuje środki w sposób zgodny z przepisami prawa i zapewniający uzyskiwanie najlepszych efektów z poczynionych nakładów.

JST, które dokonują zamówień publicznych oraz zakupu usług i towarów o wartości do 30 tys. euro, nie są wprawdzie zobowiązane do stosowania procedur Prawa zamówień publicznych, ale przy ich realizacji obowiązują ogólne zasady wynikające zarówno z prawa krajowego, jak i wspólnotowego.

W ramach usługi nasi eksperci zbadają:

 • czy wprowadzone rozwiązania organizacyjne w zakresie dokonywania wydatków do 30 tys. euro były zgodne z wymaganiami prawa i standardami kontroli zarządczej,
 • czy wydatków o wartości do 30 tys. euro dokonywano w sposób racjonalny z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ustawy o finansach publicznych,
 • czy dochowano warunków wyłączających konieczność stosowania Prawa zamówień publicznych?

Audyt ten pozwoli Ci znaleźć obszary, w których występują nieprawidłowości powodujące nieefektywność. Dzięki audytowi zoptymalizujesz koszty.

Audyt oświaty w JST

Zredukuj deficyt oświaty w Twojej JST i odkryj, gdzie tkwią możliwe do wykorzystania rezerwy finansowe.

W ramach audytu oświaty nasi eksperci:

 • przeprowadzą analizę sieci placówek oświatowych,
 • przeprowadzą analizę sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę,
 • wskażą rezerwy organizacyjne i finansowe tkwiące w systemie oświaty,
 • dokonają analizy kosztów związanych z obsługą finansowo-księgową w placówkach oświatowych.

Czynności te pozwolą na przedłożenie konkretnych rekomendacji dotyczących:

 • racjonalizacji sieci szkół oraz wydatków finansowych przeznaczanych na utrzymanie infrastruktury oświatowej,
 • rozwiązań organizacyjnych w placówkach oświatowych wraz ze sposobami ich funkcjonowania, jak na przykład outsourcing sprzątania czy prowadzenia stołówki,
 • reorganizacji oświaty pod kątem trendów demograficznych.

Usługa ta umożliwi Ci reorganizację systemu oświaty oraz optymalizację kosztów z nią związanych.

Audyt systemu gospodarki nieruchomościami w JST

Upewnij się czy system gospodarki nieruchomościami w Twojej JST funkcjonuje prawidłowo dzięki oferowanemu przez nas audytowi.

Nasi eksperci zbadają:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prowadzonej przez JST ewidencji nieruchomościami – sprawdzimy, czy wewnętrzne procedury są odpowiednio opracowane i wdrożone, i czy nie są sprzeczne z powszechnymi przepisami,
 • prawidłowość i efektywność przeprowadzania procesów zbywania nieruchomości.

Prowadzony przez nas audyt pozwala wykryć nieprawidłowości w zarządzaniu systemem gospodarki nieruchomościami i zapobiec ryzyku związanemu z:

 • brakiem lub niezgodnym z przepisami prowadzeniem ewidencji nieruchomości,
 • nieprawidłowością w obszarze organizacji przetargów na zbycie nieruchomości,
 • niezgodnym z przepisami przebiegiem wykupu gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

Audyt organizacyjny urzędu gminy

Dowiedz się, które obszary w Twoim urzędzie wymagają reorganizacji i w jaki sposób można ten cel osiągnąć.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że samo zidentyfikowanie obszarów wymagających optymalizacji nie jest wystarczające. Z tego powodu realizowany przez nas audyt składa się z dwóch etapów:

 1. Diagnoza aktualnego stanu organizacyjnego urzędu gminy:
  • ocena funkcjonowania kluczowych obszarów działalności jednostki,
  • porównanie bieżącej sytuacji z wyznaczoną wcześniej strategią urzędu.
 2. Wnioski, rekomendacje i propozycje usprawnień:
  • związane z aspektem strukturalnym, jak na przykład optymalizacja rozwiązań składających się na strukturę organizacyjną urzędu,
  • związane z aspektem funkcjonalnym, jak na przykład propozycja zmian składających się na tworzenie skuteczniejszego niż dotychczas systemu przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz urzędu oraz doskonalenie kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Nasi eksperci pomogą uporządkować struktury organizacyjne oraz doprecyzować role i odpowiedzialności w poszczególnych obszarach w celu korzystania z najlepszych praktyk i ciągłego doskonalenia jednostki.

Audyt obciążenia stanowisk pracy w JST

Realizacja tej analizy pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo obciążeni pracą są urzędnicy w Twojej JST. W ramach tej usługi nasi eksperci dogłębnie zbadają wydajność urzędników na konkretnych stanowiskach.

Proces ten prowadzi między innymi do:

 • wykrycia najmniej rentownych obszarów,
 • uzyskania konkretnej informacji na temat ewentualnych braków w etatach.

Analiza taka daje ogląd na rzeczywistą sytuację w kadrach i pozwala zreorganizować urząd tak, aby zmaksymalizować efektywność pracowników.

Skontaktuj się z nami

tel. +48 33 355 40 55
tel. +48 600 26 03 03
biuro@doradcy-samorzadu.pl
Phone