Wszystkie usługi

Budżet, WPF, plany i strategie

Doradzamy, co możesz zrobić lepiej i oszczędniej. Dociekliwie analizujemy skuteczność, sprawność i zgodność z przepisami prawa procesów finansowych oraz organizacji pracy urzędu i jednostek podległych.

Przeprowadzamy m.in. następujące audyty JST: systemu rachunkowości, dochodów i wydatków, systemu zamówień publicznych oraz zakupu usług i towarów poniżej 30 tys. euro, zarządzania oświatą, systemu gospodarki nieruchomościami, organizacyjny urzędu gminy / starostwa, obciążenia stanowisk pracy.

Sporządzanie budżetu JST

Pozwól naszym ekspertom opracować optymalny budżet dla Twojej JST na kolejny rok.

Zdajemy sobie sprawę, iż ze względu na aktualną sytuację gospodarczą Polski, sporządzenie odpowiedniego budżetu JST jest krytycznie ważne. Absolutnym priorytetem jest bowiem dostosowanie się do zaistniałych okoliczności i zaplanowanie takiego budżetu, który pozwoli na spełnienie wszystkich zadań jednostki i jej rozwój przy ograniczonych środkach finansowych.

W ramach tej usługi przygotujemy dla Twojej JST spersonalizowany roczny plan:

 • przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych,
 • inwestycji,
 • dochodów własnych jednostek budżetowych.

Odpowiednio sporządzony budżet stanowi podstawę dla stabilnego rozwoju jednostki przez cały kolejny rok budżetowy.

Opracowywanie albo(i) aktualizowanie WPF

Pozwól naszym ekspertom przejąć na siebie ciężar opracowania i realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Twojej JST.

W ramach tej usługi wykonujemy:

 • kompleksowe przygotowanie różnych wariantów WPF, każdy z innym planem finansowania inwestycji lub spłaty długu, zależnym od obranej strategii,
 • aktualizację WPF,
 • pomoc przy opracowaniu WPF w ograniczonym przez zainteresowaną stronę stopniu.

Odpowiednio przygotowana WPF prowadzi do taniego finansowania dłużnego wkładów własnych do inwestycji, co z kolei powala na optymalizację kosztów i oszczędności.

Sporządzanie raportu o stanie miasta / gminy

Uzyskaj bezstronną ekspertyzę dotyczącą faktycznego stanu Twojej JST dzięki sporządzanemu przez naszych specjalistów raporcie.

W ramach tej usługi realizujemy skrupulatne, szczegółowe i obiektywne sprawozdania na temat:

 • realizowanych programów i strategii,
 • finansów i budżetu obywatelskiego,
 • realizowanych inwestycji,
 • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • działalności gospodarczej,
 • komunikacji,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki odpadami,
 • oświaty, kultury i sportu,
 • pomocy społecznej,
 • bezpieczeństwa i pomocy publicznej.

Odpowiednio przygotowany raport jest niezwykle ważny, gdyż pozwala na obiektywny ogląd sytuacji, w jakiej znajduje się badana JST. Znacząco pomaga też w ewaluacji dotychczasowych działań oraz w planowaniu strategii na kolejne lata.

Sporządzanie strategii rozwoju miasta / gminy

Pozwól naszym ekspertom opracować optymalną strategię rozwoju dla Twojej JST.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że sporządzenie odpowiedniej strategii rozwoju jest kluczowe, bo wyznacza ona kierunek działań JST na wiele lat naprzód. Tym bardziej jest więc ważne stworzenie takiego planu, którego realizacja będzie możliwa i przyniesie oczekiwany sukces.

W ramach tej usługi gwarantujemy opracowanie strategii, która będzie:

 • zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • powstawać i będzie weryfikowana w procesie społecznym przy aktywnym uczestnictwie lokalnych środowisk,
 • spójna ze strategiami wojewódzkimi i krajowymi, a także uwzględniać normy obowiązujące w UE,
 • dokumentem pragmatycznym, tj. określać jak przekładać „cele” na konkretne działania,
 • zgodna w warstwie realizacyjnej ze schematem SMART.

Usługę przeprowadzamy w trzech fazach:

 • przygotowanie i organizacja procesu oraz diagnoza, które pozwolą określić aktualny stan JST,
 • prace analityczno-diagnostyczne, które zawierają analizę uwarunkowań rozwojowych oraz sformułowanie podstawowych kierunków rozwoju JST,
 • opracowanie strategii rozwoju JST oraz sformułowanie strategicznych programów gospodarczych wraz z określaniem stanów pośrednich i środków niezbędnych do ich osiągnięcia.

Sporządzanie strategii rozwiązywania problemów społecznych

Zracjonalizuj politykę społeczną w Twojej JST dzięki opracowanej przez naszych ekspertów strategii rozwiązywania problemów społecznych. Diagnoza rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz określenie planu działań w dłuższej perspektywie stanowią jedne z najważniejszych zadań administracji publicznej. Jedynie kompleksowo zidentyfikowane i rozwiązane problemy społeczne umożliwiają bowiem zrównoważony rozwój.

Aby pomóc osiągnąć ten cel, nasi eksperci opracują strategię, która:

 • wyznaczy cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych,
 • będzie stanowić podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji społecznych, które przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców.

Usługę przeprowadzamy w dwóch fazach:

 • przygotowanie i organizacja procesu oraz diagnoza, które pozwolą zidentyfikować rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej,
 • opracowanie oraz sformułowanie długofalowego planu działań wraz z określaniem stanów pośrednich i środków niezbędnych do ich osiągnięcia.

Sporządzanie lokalnego programu rewitalizacji

Wyprowadź ze stanu kryzysowego zdegradowane obszary Twojej JST dzięki opracowanemu przez naszych ekspertów lokalnemu projektowi rewitalizacji.

Działania mają na celu eliminację silnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziomu edukacji lub kapitału społecznego. Pozwalają przewrócić do życia i zrównoważyć rozwój określonych obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne i gospodarcze.

W ramach tej usługi nasi eksperci opracują plan, który przyniesie:

 • ożywienie społeczno – gospodarcze poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz promowanie przedsiębiorczości,
 • rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych wewnątrz osiedli,
 • integrację mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Skontaktuj się z nami

tel. +48 33 355 40 55
tel. +48 600 26 03 03
biuro@doradcy-samorzadu.pl
Phone