Wszystkie usługi

Restrukturyzacja kosztów

Podejmujemy się restrukturyzacji kosztów gminy lub powiatu, gdy wymaga tego postępowanie ostrożnościowe albo naprawcze. Przychodzimy także z pomocą, aby zracjonalizować zarządzanie długiem, zrestrukturyzować go i obniżyć koszty finansowania dłużnego albo przemodelować zarządzanie oświatą i gospodarkę nieruchomościami.

Szczególnie rekomendujemy następujące usługi: audyt oświaty w JST, audyt systemu gospodarki nieruchomościami, zarządzanie długiem i jego restrukturyzacja oraz subrogacja długu.

Wspieramy także samorządy w procesie restrukturyzacji spółek komunalnych.

Postępowania ostrożnościowe i naprawcze w JST

Zapewnij swojej JST szansę na stabilny rozwój i możliwość pożyczki z budżetu państwa dzięki postępowaniu ostrożnościowym lub naprawczym.

Jeśli realizacja zadań publicznych JST jest zagrożona ze względu na krytyczną sytuację finansową, konieczne jest wdrożenie procedury ostrożnościowej. Natomiast w sytuacji, kiedy JST przekroczy indywidualny limit spłaty długu lub jej wydatki bieżące przekroczą dochody budżetu, konieczna jest implementacja postępowania naprawczego.

W obu przypadkach kluczowe jest znalezienie odpowiedniego doradcy, który w stosunkowo krótkim czasie stworzy rzeczowy plan postępowania zgodny ze ścisłymi wymogami formalnymi i merytorycznymi. Plan ten powinien zawierać:

 • analizę aktualnego stanu finansowego JST,
 • listę fundamentalnych potrzeb JST, które bezwzględnie należy pokryć,
 • plan postępowania ostrożnościowego lub naprawczego,
 • prognozę efektów postępowania, z której wynikać będzie poprawa sytuacji finansowej jednostki oraz skuteczności w wykonywaniu jej zadań.

W tym właśnie zakresie gotowi są pomóc Ci nasi eksperci tak, aby w optymalny sposób ponieść odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Audyt oświaty w JST

Zredukuj deficyt oświaty w Twojej JST i odkryj, gdzie tkwią możliwe do wykorzystania rezerwy finansowe.

W ramach audytu oświaty nasi eksperci:

 • przeprowadzą analizę sieci placówek oświatowych,
 • przeprowadzą analizę sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę,
 • wskażą rezerwy organizacyjne i finansowe tkwiące w systemie oświaty,
 • dokonają analizy kosztów związanych z obsługą finansowo-księgową w placówkach oświatowych.

Czynności te pozwolą na przedłożenie konkretnych rekomendacji dotyczących:

 • racjonalizacji sieci szkół oraz wydatków finansowych przeznaczanych na utrzymanie infrastruktury oświatowej,
 • rozwiązań organizacyjnych w placówkach oświatowych wraz ze sposobami ich funkcjonowania, jak na przykład outsourcing sprzątania czy prowadzenia stołówki,
 • reorganizacji oświaty pod kątem trendów demograficznych.

Usługa ta umożliwi Ci reorganizację systemu oświaty oraz optymalizację kosztów z nią związanych.

Audyt systemu gospodarki nieruchomościami w JST

Upewnij się czy system gospodarki nieruchomościami w Twojej JST funkcjonuje prawidłowo dzięki oferowanemu przez nas audytowi.

Nasi eksperci zbadają:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prowadzonej przez JST ewidencji nieruchomościami – sprawdzimy, czy wewnętrzne procedury są odpowiednio opracowane i wdrożone, i czy nie są sprzeczne z powszechnymi przepisami,
 • prawidłowość i efektywność przeprowadzania procesów zbywania nieruchomości.

Prowadzony przez nas audyt pozwala wykryć nieprawidłowości w zarządzaniu systemem gospodarki nieruchomościami i zapobiec ryzyku związanemu z:

 • brakiem lub niezgodnym z przepisami prowadzeniem ewidencji nieruchomości,
 • nieprawidłowością w obszarze organizacji przetargów na zbycie nieruchomości,
 • niezgodnym z przepisami przebiegiem wykupu gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzanie długiem

Pozwól naszym ekspertom przejąć zadanie optymalnego zarządzania długiem Twojej JST.

W ramach tej usługi:

 • będziemy sprawować pieczę nad zaciągniętym dotychczas przez JST długiem i kosztami jego obsługi - nasi eksperci zajmą się między innymi pozyskaniem finansowania z kredytów i emisji obligacji w celu zagwarantowania płynności budżetu,
 • przeprowadzimy dogłębne analizy zaciągniętych dotąd długów oraz aktualnych warunków rynkowych w celu porównania kosztów obsługi długu jednostek o podobnej charakterystyce - badania te pozwolą znaleźć sposób na minimalizację kosztów obsługi długu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu obniżysz koszty długu.

Restrukturyzacja długu w JST

Pozwól naszym ekspertom uwolnić dostępny kapitał budżetowy dzięki restrukturyzacji długu Twojej JST. Proces ten umożliwia modyfikację zaciągniętego długu w taki sposób, aby odroczyć rozchody budżetu w danym roku fiskalnym. Uwolnione w ten sposób środki można wtedy przeznaczyć na przykład na realizację inwestycji, szczególnie takich, których dofinansowanie z UE jest ograniczone czasowo.

W ramach tej usługi:

 • przeprowadzimy analizę sytuacji finansowej budżetu - na tym etapie nasi eksperci zbadają między innymi zdolność kredytową JST oraz przygotują różne warianty rozwiązania problemu nadmiernego obciążenia długiem,
 • pomożemy przy wyborze odpowiedniego rozwiązania, które pozwoli obniżyć koszty finansowania długu,
 • opracujemy politykę zarządzania długiem w wieloletniej perspektywie,
 • zapewnimy wsparcie w realizacji obranego wariantu.

Subrogacja długu

Jeśli Twoja JST z jakiegoś powodu nie jest w stanie osiągnąć wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wprowadzenie postępowania naprawczego nie jest możliwe, pozostaje jeszcze opcja subrogacji długu.

Ta specyficzna forma restrukturyzacji zadłużenia polega na zmianie wierzyciela, co w praktyce oznacza również zmiany warunków spłaty zadłużenia na bardziej korzystne.

W ramach tej usługi zapewniamy:

 • wyznaczenie (poprzez zbadanie zaciągniętych kredytów czy zdolności kredytowej) konkretnej kwoty wymagającej subrogacji,
 • wnikliwą ekspertyzę w celu uzyskania pewności, że cały proces jest zgodny z licznymi obostrzeniami prawnymi,
 • pomoc przy znalezieniu podmiotu zainteresowanego subrogacją,
 • przygotowanie potrzebnych do zawarcia umowy subrogacji dokumentów.

Zastosowanie mechanizmu subrogacji pozwala rozłożyć spłatę zadłużenia w sposób bardziej korzystny dla dłużnika (JST), niż wynikało to z pierwotnego zobowiązania i tym sposobem odciążyć nadwyrężony budżet jednostki.

Restrukturyzacja spółek komunalnych

Wspieramy samorządy, gdy te potrzebują naprawić i oddłużyć przedsiębiorstwo, uniknąć ogłoszenia upadłości spółki albo uchronić spółkę przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Sporządzamy plan restrukturyzacyjny, doradzamy w negocjacjach z wierzycielami i pomagamy w pozyskaniu finansowania.

Przeprowadzamy restrukturyzację spółek komunalnych w myśl prawa restrukturyzacyjnego. Nasi prawnicy i doradcy wspierają klientów w ramach postępowań: o zatwierdzenie układu, sanacyjnego, układowego oraz przyspieszonego układowego.

Skontaktuj się z nami

tel. +48 33 355 40 55
tel. +48 600 26 03 03
biuro@doradcy-samorzadu.pl
Phone