Znalezienie oszczędności

Wiemy z doświadczenia, że w każdym samorządzie, także Twoim, niezależnie od jego wielkości i kondycji, można znaleźć oszczędności. Przyglądamy się z uwagą gospodarce finansowej, organizacji pracy w urzędzie i podległych jednostkach oraz wydatkom bieżącym i inwestycjom. Ważne, by redukcja kosztów była precyzyjna i pozwoliła uniknąć szkód.  Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się analiza wydatków bieżących, w tym audyt systemu zamówień publicznych oraz zakupu usług i towarów poniżej 30 tys. euro, a także sporządzanie planu oszczędności.

Restrukturyzacja kosztów

Podejmujemy się restrukturyzacji kosztów gminy lub powiatu, gdy wymaga tego postępowanie ostrożnościowe albo naprawcze. Przychodzimy także z pomocą, aby zracjonalizować zarządzanie długiem, zrestrukturyzować go i obniżyć koszty finansowania dłużnego albo przemodelować zarządzanie oświatą i gospodarkę nieruchomościami. Szczególnie rekomendujemy następujące usługi: audyt oświaty w JST, audyt systemu gospodarki nieruchomościami, zarządzanie długiem i jego restrukturyzacja oraz subrogacja długu. Wspieramy także samorządy w procesie restrukturyzacji spółek komunalnych.

Zwiększenie dochodów gminy lub uzyskanie finansowania

Znajdujemy sposoby zwiększenia dochodów własnych gminy np. w obszarze gospodarki nieruchomościami. Pomagamy samorządom w planowaniu i przeprowadzaniu przetargu na kredyt, w emisji obligacji komunalnych albo przychodowych oraz w realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Wspieramy także w procesie zwrotu podatku VAT nieodzyskanego w latach ubiegłych.

Restrukturyzacja urzędu i optymalizacja kosztów organizacyjnych

Warto na bieżąco analizować i upewniać się, czy urzędnicy robią to, co trzeba, tak, jak trzeba i wtedy, kiedy trzeba. Służy temu realizowany przez nas audyt organizacyjny oraz analiza obciążenia stanowisk pracy w JST. W drugim kroku reorganizujemy pracę urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych, w tym oświatę. Zajmujemy się także tworzeniem Centrum Usług Wspólnych.

Audyty optymalizacyjne

Doradzamy, co możesz zrobić lepiej i oszczędniej. Dociekliwie analizujemy skuteczność, sprawność i zgodność z przepisami prawa procesów finansowych oraz organizacji pracy urzędu i jednostek podległych. Przeprowadzamy m.in. następujące audyty JST: systemu rachunkowości, dochodów i wydatków, systemu zamówień publicznych oraz zakupu usług i towarów poniżej 30 tys. euro, zarządzania oświatą, systemu gospodarki nieruchomościami, organizacyjny urzędu gminy / starostwa, obciążenia stanowisk pracy.

Budżet, WPF, plany i strategie

Sporządzamy albo recenzujemy projekty budżetów i wieloletniej prognozy finansowej. Profesjonalnie opracowujemy raporty o stanie miasta / gminy, strategie rozwoju, strategie rozwiązywania problemów społecznych, lokalne programy rewitalizacji i inne dokumenty planistyczne.