Wszystkie usługi

Znalezienie oszczędności

Wiemy z doświadczenia, że w każdym samorządzie, także Twoim, niezależnie od jego wielkości i kondycji, można znaleźć oszczędności. Przyglądamy się z uwagą gospodarce finansowej, organizacji pracy w urzędzie i podległych jednostkach oraz wydatkom bieżącym i inwestycjom. Ważne, by redukcja kosztów była precyzyjna i pozwoliła uniknąć szkód.

Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się analiza wydatków bieżących, w tym audyt systemu zamówień publicznych oraz zakupu usług i towarów poniżej 30 tys. euro, a także sporządzanie planu oszczędności.

Analiza kosztów i plan oszczędnościowy

Nasi klienci otrzymują drobiazgowy raport obejmujący kompleksową analizę finansów jednostki pod kątem oszczędności, listę praktycznych zaleceń poprawiających wynik bieżący budżetu (nadwyżkę operacyjną) oraz harmonogram wdrażania oszczędności.

Co dokładnie robimy? Analizujemy z uwagą koszty funkcjonowania samorządu we wszystkich obszarach, np. w zakresie oświaty, kultury, gospodarki mieszkaniowej, transportu, pomocy społecznej, administracji publicznej, obsługi długu oraz zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków. Przyglądamy się każdej złotówce w tym zakupom towarów i usług nie wymagających stasowania prawa zamówień publicznych. Podpowiadamy jak w ryzach utrzymywać nadwyżkę operacyjną, zalecając listę dobrych praktyk i reguł. Tworzymy szczegółowy plan wdrażania oszczędności.

Audyt dochodów i wydatków JST

Uzyskaj niezależną opinię na temat efektywności Twojej JST w zakresie zarządzania dochodami i wydatkami. Proces ten pozwoli znaleźć Ci oszczędności poprzez wskazanie ulepszeń w wewnętrznej organizacji jednostki.

W ramach tej usługi przeprowadzamy:

 • testy przeglądowe, które identyfikują zasady funkcjonowania audytowanego obszaru i jego podobszarów oraz potwierdzają istnienie (lub nie) mechanizmów kontrolnych,
 • testy zgodności, które analizują wszystkie zidentyfikowane procedury w celu oceny stopnia i zakresu ich stosowania, testy rzeczywiste, które polegają na ocenie efektywności funkcjonowania badanych obszarów z uwzględnieniem środków finansowych otrzymanych przez jednostki oraz wydatkowanych przez jednostki.

Używając tych narządzi nasi eksperci dokonują dogłębnej analizy dochodów i wydatków JST oraz wskazują na możliwości zoptymalizowania kosztów JST.

Audyt systemu zamówień publicznych oraz zakupu usług i towarów poniżej 30 tys. euro w JST

Dzięki audytowi tego obszaru dowiesz się, czy Twoja JST wydatkuje środki w sposób zgodny z przepisami prawa i zapewniający uzyskiwanie najlepszych efektów z poczynionych nakładów.

JST, które dokonują zamówień publicznych oraz zakupu usług i towarów o wartości do 30 tys. euro, nie są wprawdzie zobowiązane do stosowania procedur Prawa zamówień publicznych, ale przy ich realizacji obowiązują ogólne zasady wynikające zarówno z prawa krajowego, jak i wspólnotowego.

W ramach usługi nasi eksperci zbadają:

 • czy wprowadzone rozwiązania organizacyjne w zakresie dokonywania wydatków do 30 tys. euro były zgodne z wymaganiami prawa i standardami kontroli zarządczej,
 • czy wydatków o wartości do 30 tys. euro dokonywano w sposób racjonalny z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ustawy o finansach publicznych,
 • czy dochowano warunków wyłączających konieczność stosowania Prawa zamówień publicznych?

Audyt ten pozwoli Ci znaleźć obszary, w których występują nieprawidłowości powodujące nieefektywność. Dzięki audytowi zoptymalizujesz koszty.

Audyt oświaty w JST

Zredukuj deficyt oświaty w Twojej JST i odkryj, gdzie tkwią możliwe do wykorzystania rezerwy finansowe.

W ramach audytu oświaty nasi eksperci:

 • przeprowadzą analizę sieci placówek oświatowych,
 • przeprowadzą analizę sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę,
 • wskażą rezerwy organizacyjne i finansowe tkwiące w systemie oświaty,
 • dokonają analizy kosztów związanych z obsługą finansowo-księgową w placówkach oświatowych.

Czynności te pozwolą na przedłożenie konkretnych rekomendacji dotyczących:

 • racjonalizacji sieci szkół oraz wydatków finansowych przeznaczanych na utrzymanie infrastruktury oświatowej,
 • rozwiązań organizacyjnych w placówkach oświatowych wraz ze sposobami ich funkcjonowania, jak na przykład outsourcing sprzątania czy prowadzenia stołówki,
 • reorganizacji oświaty pod kątem trendów demograficznych.

Usługa ta umożliwi Ci reorganizację systemu oświaty oraz optymalizację kosztów z nią związanych.

Audyt organizacyjny urzędu gminy

Dowiedz się, które obszary w Twoim urzędzie wymagają reorganizacji i w jaki sposób można ten cel osiągnąć.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że samo zidentyfikowanie obszarów wymagających optymalizacji nie jest wystarczające. Z tego powodu realizowany przez nas audyt składa się z dwóch etapów:

 1. Diagnoza aktualnego stanu organizacyjnego urzędu gminy:
  • ocena funkcjonowania kluczowych obszarów działalności jednostki,
  • porównanie bieżącej sytuacji z wyznaczoną wcześniej strategią urzędu.
 2. Wnioski, rekomendacje i propozycje usprawnień:
  • związane z aspektem strukturalnym, jak na przykład optymalizacja rozwiązań składających się na strukturę organizacyjną urzędu,
  • związane z aspektem funkcjonalnym, jak na przykład propozycja zmian składających się na tworzenie skuteczniejszego niż dotychczas systemu przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz urzędu oraz doskonalenie kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Nasi eksperci pomogą uporządkować struktury organizacyjne oraz doprecyzować role i odpowiedzialności w poszczególnych obszarach w celu korzystania z najlepszych praktyk i ciągłego doskonalenia jednostki.

Audyt obciążenia stanowisk pracy w JST

Realizacja tej analizy pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo obciążeni pracą są urzędnicy w Twojej JST. W ramach tej usługi nasi eksperci dogłębnie zbadają wydajność urzędników na konkretnych stanowiskach.

Proces ten prowadzi między innymi do:

 • wykrycia najmniej rentownych obszarów,
 • uzyskania konkretnej informacji na temat ewentualnych braków w etatach.

Analiza taka daje ogląd na rzeczywistą sytuację w kadrach i pozwala zreorganizować urząd tak, aby zmaksymalizować efektywność pracowników.

Stworzenie Centrum Usług Wspólnych w JST

Zoptymalizuj koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych JST i zwiększ efektywność pracy urzędników dzięki wdrożeniu Centrum Usług Wspólnych.

Nasi eksperci przeprowadzą Cię krok po kroku przez cały proces:

 • wykonamy niezbędne analizy prawne i finansowe,
 • pomożemy w wyborze odpowiedniej formy i struktury organizacyjnej,
 • przygotujemy dokumenty potrzebne do rozpoczęcia działania CUW,
 • pomożemy wdrażać metodyki zarządzania projektami,
 • odpowiemy na wszelkie pytania czy wątpliwości związane z implementacją systemów.

Dzięki zastosowaniu CUW możesz zrestrukturyzować urząd tak, aby stał się możliwie najbardziej wydajny.

Optymalizacja finansowania inwestycji w JST

Nasi eksperci opracują dla Twojej JST optymalny plan finansowania inwestycji, który pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie jednostki i nie narazi jej na niepotrzebne straty.

W ramach tej usługi:

 • przygotujemy optymalną strukturę produktową inwestycji,
 • dokonamy analizy rynku w zakresie planowanej inwestycji, badając między innymi koszty pozyskania kapitału,
 • zarekomendujemy wybór spośród dostępnych na rynku instrumentów finansowania inwestycji,
 • przygotujemy niezbędną dokumentację,
 • pomożemy pozyskać finansowanie na inwestycję w efektywny sposób i o niskich kosztach.

Zarządzanie długiem

Pozwól naszym ekspertom przejąć zadanie optymalnego zarządzania długiem Twojej JST.

W ramach tej usługi:

 • będziemy sprawować pieczę nad zaciągniętym dotychczas przez JST długiem i kosztami jego obsługi - nasi eksperci zajmą się między innymi pozyskaniem finansowania z kredytów i emisji obligacji w celu zagwarantowania płynności budżetu,
 • przeprowadzimy dogłębne analizy zaciągniętych dotąd długów oraz aktualnych warunków rynkowych w celu porównania kosztów obsługi długu jednostek o podobnej charakterystyce - badania te pozwolą znaleźć sposób na minimalizację kosztów obsługi długu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu obniżysz koszty długu.

Restrukturyzacja długu w JST

Pozwól naszym ekspertom uwolnić dostępny kapitał budżetowy dzięki restrukturyzacji długu Twojej JST. Proces ten umożliwia modyfikację zaciągniętego długu w taki sposób, aby odroczyć rozchody budżetu w danym roku fiskalnym. Uwolnione w ten sposób środki można wtedy przeznaczyć na przykład na realizację inwestycji, szczególnie takich, których dofinansowanie z UE jest ograniczone czasowo.

W ramach tej usługi:

 • przeprowadzimy analizę sytuacji finansowej budżetu - na tym etapie nasi eksperci zbadają między innymi zdolność kredytową JST oraz przygotują różne warianty rozwiązania problemu nadmiernego obciążenia długiem,
 • pomożemy przy wyborze odpowiedniego rozwiązania, które pozwoli obniżyć koszty finansowania długu,
 • opracujemy politykę zarządzania długiem w wieloletniej perspektywie,
 • zapewnimy wsparcie w realizacji obranego wariantu.

Subrogacja długu

Jeśli Twoja JST z jakiegoś powodu nie jest w stanie osiągnąć wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wprowadzenie postępowania naprawczego nie jest możliwe, pozostaje jeszcze opcja subrogacji długu.

Ta specyficzna forma restrukturyzacji zadłużenia polega na zmianie wierzyciela, co w praktyce oznacza również zmiany warunków spłaty zadłużenia na bardziej korzystne.

W ramach tej usługi zapewniamy:

 • wyznaczenie (poprzez zbadanie zaciągniętych kredytów czy zdolności kredytowej) konkretnej kwoty wymagającej subrogacji,
 • wnikliwą ekspertyzę w celu uzyskania pewności, że cały proces jest zgodny z licznymi obostrzeniami prawnymi,
 • pomoc przy znalezieniu podmiotu zainteresowanego subrogacją,
 • przygotowanie potrzebnych do zawarcia umowy subrogacji dokumentów.

Zastosowanie mechanizmu subrogacji pozwala rozłożyć spłatę zadłużenia w sposób bardziej korzystny dla dłużnika (JST), niż wynikało to z pierwotnego zobowiązania i tym sposobem odciążyć nadwyrężony budżet jednostki.

Restrukturyzacja spółek komunalnych

Wspieramy samorządy, gdy te potrzebują naprawić i oddłużyć przedsiębiorstwo, uniknąć ogłoszenia upadłości spółki albo uchronić spółkę przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Sporządzamy plan restrukturyzacyjny, doradzamy w negocjacjach z wierzycielami i pomagamy w pozyskaniu finansowania.

Przeprowadzamy restrukturyzację spółek komunalnych w myśl prawa restrukturyzacyjnego. Nasi prawnicy i doradcy wspierają klientów w ramach postępowań: o zatwierdzenie układu, sanacyjnego, układowego oraz przyspieszonego układowego.

Skontaktuj się z nami

tel. +48 33 355 40 55
tel. +48 600 26 03 03
biuro@doradcy-samorzadu.pl
Phone